Etusivu > HVS-Tennis r.y. säännöt

HVS-Tennis r.y. säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

HVS-Tennis ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on HVS-tennis r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki. Seuran virallinen kieli on Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tenniksen harrastusta ja kilpaurheilutoimintaa sekä tenniskulttuurin kehitystä Suomessa. Seuran toiminnan perustana ovat seuran arvot yhteisöllisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä intohimo kehittyä. Lisäksi seura korostaa toiminnassaan liikunnan ja urheilun reilun pelin periaatteita sekä kansainvälisen ja kansallisen tennisliiton antamia suosituksia ja ohjeistust a.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii:

  1. luomaan eri ikäisille kunto- ja terveysliikuntamahdollisuuksia, ·
  2. harjoittamaan valmennus- ja kilpailutoimintaa tukien tennispelaajien laaja-alaista kehitystä,
  3. tekemään yhteistyötä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa luoden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti liikuntaa pyrkien mm. järjestämään koululaisille tennispainotteista kerhotoimintaa,
  4. toimimaan yhteistyössä muiden tennisseurojen, Suomen Tennisliito r.y.:n sekä muiden tennisyhteisöjen ja muiden liikuntakasvatus-, sivistys- ja kansalaisjärjestöjen samoin kuin Helsingin kaupungin kanssa,
  5. harjoittamaan kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden johtavien tennisseurojen ja – akatemioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

3 §Jäsenyys

2. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

3. Järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, kursseja, juhla-, huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi tulee maksamalla seuran jäsen- ja liittymismaksun.Jäsenmaksua ei palauteta, mikäli jäsen eroaa seurasta kesken kauden. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Tennisliiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa voimassa olevat yhteystiedot seuran toimistolle.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa .

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

4 § Seurasta eroaminen ja jäsenen erottaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden eht oja.

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään toukokuun 15. päivään mennessä ja syyskokous pidetään joulukuun 15. päivään mennessä. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

7 § Asioiden käsittely seuran kokouksissa Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet ja muut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

10) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

12) Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet ja muut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja

7) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

8) Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9) Vahvistetaan tulevan tilikauden {1.1. – 31.12.) liittymis-, jäsen – ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Sivu 4/ 5 11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta

hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

12) Päätetään kokous
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27

§:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.
Vaalit ratkaistaan arvalla äänten mennessä tasan. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen

puheenjohtaja on yhtynyt.

8 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen
koollekutsum issääntöjä.

9 § Seuran toiminnan johtaminen
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 – 9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuositt ai n. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt sekä enintään kaksi varajäsentä, jos vuosikokous niin päätt ää.

10 § Hallituksen tehtävät
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen

vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päät ösvalt ai nen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen

lisäkseen vähintään kolme jäsenistä on saa puvilla.
Hallituksen tehtävänä on:
– kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
– edustaa seuraa
– johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
– vastaa seuran talousohjesäännön hyväksymisestä sekä riittävistä henkilöstöresursseista

– hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenrekisteriä

– nimetä tarvittaessa seuran valiokunnat ja työryhmät
– laatia seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– varmistaa seuran viestintä- ja tiedotustoiminnan onnistuminen
– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– valitsee ja erottaa seuran toimitusjohtajan
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia-ja ansiomerkeistä – suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.
11 § Seuran tilintarkastus

Seuran tilit päätetään vuosittain ajalta 1.1. – 31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta .

12 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai seuran hallituksen valtuuttama muu henkilö

kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin hyväksyttäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

14 § Seuran purkautuminen

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta vastaavaa toiminta-alueella käytettäväksi.

15 § Yleisiä määräyksiä
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määrä yksiä.